รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจLINK ที่เกี่ยวข้อง :