รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การส่งคำเสนอซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมบังคับคดี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารLINK ที่เกี่ยวข้อง :