รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเยี่ยม
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์แบบประหยัดและบูรณาการ
ประเภท : สาขาบริการภาครัฐ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลชลบุรี


    เทคโนโลยีด้านภาพสามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนในด้านต่าง ๆ 

เป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี เช่น การแปลงไฟล์ภาพสองมิติจากเครื่อง CT scan ให้เป็นไฟล์ภาพสามมิติเพื่อสร้างกระดูกสังเคราะห์ด้วยเครื่องพิมพ์

สามมิติ เป็นต้น แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง และขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์

จึงยังมิได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามมิติทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์อยู่เป็น

จำนวนมากแต่ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการพึ่งพาตนเองด้านเทค

โนโลยีสามมิติทางการแพทย์ที่จะเป็นแนวทางหลักในการสร้างมิติใหม่ทางการแพทย์ทั่วโลกในอนาคต หากมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความรู้และแนวคิดการแก้ไขปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ได้ด้วย

ตนเองทั่วทั้งประเทศ จึงได้ค้นคว้าวิธีการประยุกต์ใช้จากสื่ออินเตอร์เน็ตและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น Human animation, Engineer,

Graphic design เป็นต้น นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์แบบบูรณาการเพื่อใช้ในการผ่าตัดได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน และ

สามารถนำกระบวนการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ให้แก่โรงพยาบาลอื่นทั่วประเทศไทยLINK ที่เกี่ยวข้อง :