รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเยี่ยม
ชื่อผลงาน : โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ประเภท : สาขาบริการภาครัฐ
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

    โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยนำแนวคิดของบัตรเครดิต/เดบิตที่มีการยืนยันตัวตน

ของผู้ถือบัตรผ่านการทำธุรกรรมที่เครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการออกเลขอนุมัติ (Approved Code) มาใช้ร่วมกับระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

รวมถึงเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะใช้ “บัตรประจำตัวประชาชน” เป็นสื่อกลางในการใช้สิทธิเบิก

จ่ายตรง เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีและทุกที่ ณ สถานพยาบาลของทางราชการ

ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง โดยไม่ต้องทดรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนLINK ที่เกี่ยวข้อง :