รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบบริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานLINK ที่เกี่ยวข้อง :