รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเยี่ยม
ชื่อผลงาน : การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1
ประเภท : สาขาบริการภาครัฐ
หน่วยงาน : กรมประมง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำชายฝั่ง

    หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง พัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัย 
ที่ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างสะสมในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ประกอบด้วย Bacillus 3 ชนิด คือ B.subtilis,B.megateriumและ B.licheniformis ในการกำจัดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
สายพันธุ์ก่อโรค EMS/AHPND ซึ่งเป็นสาเหตุก่อโรคตายด่วนในกุ้งทะเล ซึ่งเกิดวิกฤติการระบาดของโรคนี้ในปี 2556 สร้างความ
เสียหายต่อผลผลิตและส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกกุ้งทะเลของไทยเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท หัวเชื้อจุลินทรีย์
ปม.1 นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง และใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำที่ตกค้างจาก
อาหารเม็ดสำเร็จรูป ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากการตายของกุ้ง โดยสามารถลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 130
บาท/กิโลกรัม เป็น 108 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 17 และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากเดิม 1,393 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,724 กิโลกรัม/ไร่
คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ในการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำ และลดการเกิดโรคตายด่วน
ลงได้ จึงสรุปได้ว่าการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการวิธีการเลี้ยงกุ้งโดยลดการ
ใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี


LINK ที่เกี่ยวข้อง :