รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับประชาชนด้อยโอกาศในพื้นที่ชนบทห่างไกล
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลพนมไพร

    มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีถือเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากประชาชนบริโภคปลาน้ำจืดดิบ

ก่อให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลจึงประสบปัญหาการไม่เข้าถึงบริการ ทำให้ไม่สามารถทำการรักษา

ได้ทันท่วงที จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้โรงพยาบาลพนมไพรได้ดำเนินยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับความร่วมมือ

จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อทดแทนนักรังสีแพทย์ ซึ่งมีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิ

ภาพเช่นเดียวกับในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้

รับการคัดกรอง และได้รับการรักษาทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติLINK ที่เกี่ยวข้อง :