รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ มีลักษณะคล้ายกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ซึ่งแสดงรายละเอียดของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลบน Dash-board แบบ real time โดยเชื่อมโยง

ข้อมูลการรายงาน ทำให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ลดการจัดทำเอกสารซ้ำซ้อน ส่งผลให้สามารถดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประ

ชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ผู้บริหารและผู้ดำเนินโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงานหรือจัดทำแผนการบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และถือว่าเป็นหน่วยงานแรกที่มีระบบการติดตามการดำเนินโครงการในทุกมิติLINK ที่เกี่ยวข้อง :