รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม G-Breath ตรวจ Acetone ในผู้ป่วยเบาหวานภาวะวิกฤตน้ำตาลสูงจากลมหายใจ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลราชวิถี

    นวัตกรรม G-Breath เป็นการตรวจ Acetone ในผู้ป่วยเบาหวานภาวะวิกฤตน้ำตาลสูงจากลมหายใจ” 

ของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์โดยการพัฒนาเซนเซอร์ในการตรวจ

วัดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากลมหายใจ หรือเรียกว่า “G-Breath” ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตรวจวัดได้เป็นอย่างดี ทราบผลภายใน 2-3 นาที ใช้ทดแทนการตรวจรูปแบบเดิม (เลือด/ปัสสาวะ)

และการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ

อาทิ โทรศัพท์มือถือ Smart watch เป็นต้น และแสดงตำแหน่งของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการรักษาได้ทันท่วงทีLINK ที่เกี่ยวข้อง :