รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การศึกษาความคงตัวของยาหยอดตากรณี ผู้ป่วยต้องได้รับยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

    ใน 1 ปีจะมีผู้ป่วยทางจักษุเข้ามารับบริการ ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวนไม่น้อยที่มาด้วยอาการของโรคที่ซับซ้อน 

รุนแรง เช่น ผู้ป่วยที่กระจกตาติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีกระจกตาที่มีบาดแผล เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาหยอดตาที่จำหน่ายตามท้องตลาดได้ 

ต้องได้รับยาหยอดตาที่ต้องเตรียมพิเศษเฉพาะราย โดยเฉลี่ย 4,243 ขวด/ปี ทางโรงพยาบาลจึงได้ทำการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะรายบุคคล 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาหยอดตาที่เหมาะสม แต่ยาหยอดตาเฉพาะรายมักมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ามารับยาบ่อยครั้ง

 โรงพยาบาลจึงทำการศึกษาความคงตัวและการยืดอายุของยาหยอดตา เพื่อให้ผู้ป่วยประหยัดเวลา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง

โรงพยาบาลก็สามารถประหยัดแรงงานของบุคลากรในการผลิตยาขวดใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ในการเตรียมยา และประหยัด

ทรัพยากรอื่น ๆ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปยังเขตสุขภาพอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์อีกด้วยLINK ที่เกี่ยวข้อง :