รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ชุดซอฟด์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

    โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการเฝ้าระวัง ตรวจจับการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ จะนำไปสู่โอกาสในการลดการ

แพร่กระจายของโรค และความสูญเสียต่าง ๆ ที่จะตามมาได้ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้เป็นการพัฒนาซอฟต์

แวร์ชุด “ทันระบาด” (TANRABAD) เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก “ทันระบาด” ประกอบด้วย 4 แอพพลิเคชั่น

ได้แก่ ทันระบาดสำรวจ ทันระบาดติดตาม ทันระบาดรายงาน และทันระบาดวิเคราะห์ ทำให้สามารถทราบข้อมูลในเชิงพื้นที่เพื่อติด

ตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำและรวดเร็วขึ้นLINK ที่เกี่ยวข้อง :