รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการให้บริการรักามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

    มาลาเรียเป็นโรคที่มีความรุนแรง ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้าไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันโรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก

รวมทั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของโรค มีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรตลอดเวลา ทำ

ให้การควบคุมโรคทำได้ยาก ถึงแม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และสถิติผู้ป่วยมาลาเรียในปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2561 จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีอัตราการเกิดโรค 0.19 ต่อประชากร 1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 0.24) แต่กรมควบคุมโรคยังคง

มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียไปจากประเทศไทย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (สคร.1) มีภารกิจในการควบคุมสถานการณ์มาลาเรียใน

8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งบางส่วนเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการให้บริการรักษามาลาเรียที่มีความซับซ้อน

ในการจ่ายยาตามน้ำหนักตัวและอายุ ปัญหาการดื้อยา และกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอมไซม์ G6PD สคร.1 จึงได้พัฒนาการบริการรักษามาลาเรียให้เหมาะ

สมกับการดำเนินการในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย โดย (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ป่วยมาลาเรียกินยารักษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตามมาตรฐานการรักษา และ (2) การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการตรวจแบบ Modified fluorescent spot test (Modified FST) เพื่อคัดกรองภาวะพร่องเอน

ไซม์ G6PD เพื่อให้ผู้ป่วยมาลาเรียมีความปลอดภัย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายจากการกินยาไพรมาควิน ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้ในปี

2561 ไม่มีการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดจากโรคมาลาเรีย และในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ได้รับยารักษาหายขาด

เพิ่มขึ้น และผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ได้รับการคัดกรองและรักษาหายขาดในโรงพยาบาลLINK ที่เกี่ยวข้อง :