รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : RepelMos : สมุนไพร-ไออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภาพประชาชน
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    การแพร่ระบาดของโรคที่นำโดยยุงลายยังคงเป็นปัญหาหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่น 

ดังจะเห็นได้จากที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่นำ

โดยยุงที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไล่ยุง (repellents) ซึ่งสำนักคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ดังนั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนารีเพลมอส

(RepelMos) โดยใช้สารออกฤทธิ์ IR3535 ร่วมกับสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส มาผสมกับโลชั่นกัน

ยุงเดิมในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการกันยุงยาวนานขึ้นจาก 3 ชั่วโมง ให้เพิ่มเป็นมากกว่า

5 ชั่วโมง ใช้ป้องกันการกัดของยุงได้ทุกชนิด รวมทั้งป้องกันริ้นและทาก และที่สำคัญใช้ได้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี

ได้อีกด้วย รีเพลมอสได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคที่นำโดยยุงในจังหวัดต่าง ๆ

ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ตรัง, สงขลา, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี อีกทั้งช่วยส่ง

เสริมการป้องกันการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะได้เป็นอย่างดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น



LINK ที่เกี่ยวข้อง :