รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : กระบวนการการทำลายของกลางยาสูบด้วยเครื่องทำลายของกลางยาสูบ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

    การทำลายของกลางยาสูบด้วยเครื่องทำลายของกลางยาสูบนี้ เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ทำลายของกลางยาสูบขึ้นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทดแทนการใช้วิธีการเผาหรือการกรีด ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากใช้เวลานาน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

แก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือนี้สามารถใช้ทดแทนแรงงานเจ้าหน้าที่ และลดเวลาในการทำลายของกลาง และมีต้นทุนในการทำลาย

ของกลางยาสูบที่ลดลง และเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำยาเส้นที่ได้จากการทำลายไปแจกจ่ายให้แก่

กลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่วนเศษกระดาษ ก้นกรอง และพลาสติกที่แยกได้สามารถนำไปรีไซเคิลต่อ

ไป ทำให้กระบวนการทำลายของกลางยาสูบสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสขององค์กร เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่ประชาชน

ได้อีกด้วย
LINK ที่เกี่ยวข้อง :