รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard chair)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

    เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากลังกระดาษเหลือใช้ให้กลายเป็นเก้าอี้สำหรับให้เด็กพิการซ้ำซ้อน

ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง ได้มีโอกาสนั่งบนเก้าอี้ที่มีการออก

แบบให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กแต่ละคน มีขนาดที่พอดีกับตัวเด็กแต่ละคน มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้าอี้เพื่อเสริมความปลอด

ภัยในการนั่ง เป็นเก้าอี้ที่ช่วยสร้างการพัฒนาทางร่างกายที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จน

อาจส่งผลให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ผลงานนี้ส่งผลต่อเด็กที่นั่งมีองศาการเคลื่อนไหวของคอที่ดีขึ้น ส่งผล

ต่อกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้าของเด็กขยับได้ง่ายขึ้น การเกิดแผลกดทับที่ปุ่มกระดูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และการเกิดกระดูก

สันหลังคดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็กในการนำเก้าอี้ลังกระดาษไปใช้ นอก

จากนี้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อการใช้งานมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กพิการในชุมชนได้ใช้อุปกรณ์นี้

และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย
LINK ที่เกี่ยวข้อง :