รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการกงสุล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสัญชาติและนิติกรณ์

สรุปผลงาน

          กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาให้กับประชาชนในการขอรับบริการ

โดยกรมการปกครอง พัฒนาระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ (Single Sign-on) จำนวน 12 ประเภทเอกสาร (18 แบบฟอร์ม) โดยนับตั้งแต่กรมการปกครองได้ให้บริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563

มีการออกเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษไปแล้ว 100,407 รายการ เฉลี่ยเดือนละ 7,724 รายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มีการออกเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ100,407 รายการ เฉลี่ยเดือนละ 7,724 รายการ

 

       ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสารที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยสามารถขอคัดรับรองเอกสารราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เบ็ดเสร็จ ณ หน่วยงานเดียวกัน

       ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่จะต้องนำเอกสารไปจ้างแปล

       เอกสารราชการภาษาอังกฤษมีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศLINK ที่เกี่ยวข้อง :