รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การอนุมัติ-อนุญาตสิทธิประโยชน์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permissions & Privileges : e-PP)
ประเภท :
หน่วยงาน :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองสิทธิประโยชน์LINK ที่เกี่ยวข้อง :