รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถี
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถีออกแบบหมุดเกลียวขนาดเล็ก 2 รูปแบบ คือ หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถีแบบมาตรฐาน
และแบบคอยาว ผลิตโดยใช้แท่งโลหะผสมไทเทเนียมในระดับคุณภาพงานศัลยกรรม (
Surgical grade) นำมากลึงด้วยเครื่องกลึง
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้มีรูปร่างและลักษณะตามแบบ จากนั้นนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติด้านเสถียรภาพปฐมภูมิซึ่งต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพ


ไม่ด้อยไปกว่าของที่นำเข้าจากต่างประเทศหมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถีดังกล่าวจึงผ่านมาตรฐานวัสดุ

ที่สามารถใช้ฝังในร่างกายของมนุษย์ได้ และที่สำคัญคือได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 13485 (ISO13485) สามารถนำไปใช้งาน

ในคลินิกได้อย่างมั่นใจ

      มีราคาถูก หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถีทั้ง 2 แบบ

มีต้นทุนการผลิต เพียงอันละ 250 บาท ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1,430- 5,000 บาท/คน

     มีผลวิจัยในเรื่องของการลดความเจ็บปวดในการใช้ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

    อยู่ในขั้นตอนขึ้นบัญชีนวัตกรรม และมีแผนที่จะขยายผลในหน่วยงานภายใต้ต้นสังกัดเดียวกันLINK ที่เกี่ยวข้อง :