รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการ ทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันทันตกรรมและสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันทันตกรรม ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มารับบริการทางทันตกรรม ชื่อว่า dental platform การดำเนินการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถทำฟันได้ในขณะที่ยังคงนั่งอยู่ในเก้าอี้ล้อเลื่อนของตนเอง เพียงเคลื่อนเก้าอี้ล้อเลื่อนขึ้นไปบนแพลตฟอร์มก็สามารถเอียงเก้าอี้ล้อเลื่อนไปด้านหลัง เพื่อให้ทันตแพทย์ทำฟันได้โดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่อย่างใด

                   มีการบริหารการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1202002547 และอนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1203000883  ซึ่งมีสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมการแพทย์ ท้ายที่สุดได้ถ่ายทอดสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในงานวิจัยการพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม รุ่นที่ 2 ให้แก่ บริษัท ไทย เด็นทัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย ปัจจุบันได้วางจำหน่ายและมีสถานบริการภาครัฐจำนวนหนึ่งได้ซื้อไปใช้บริการ การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรม สามารถพัฒนาให้ได้ผลลัพธ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

                   ประเมินความคิดเห็นของทันตแพทย์ ความพึงพอใจของทันตแพทย์ต่อการใช้งานเด็นทัลแพลตฟอร์ม ระดับคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยระหว่างปานกลางถึงสูง

ประชาชนผู้สูงอายุและประชาชนที่มีความพิการ สามารถเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็นทัลแพลตฟอร์ม จะเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้ง่ายขึ้น ผู้ดูแล หรือญาติ เวลาพาผู้สูงอายุ หรือผู้พิการมารับบริการด้านทันตกรรม ได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง ลดการเกิดอุบัติเหตุได้หน่วยงาน/ทันตแพทย์ สามารถลดความเสี่ยงในการให้บริการทันตกรรมแก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนรวมทั้งเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้หน่วยงานใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นแนวทาง หรือ model

ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการให้บริการทันตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนLINK ที่เกี่ยวข้อง :