รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจและโรคทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อให้การบริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัดลพบุรีและผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ประเภท :
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอานันทมหิดลทำการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยการทำบอลลูนและใส่ขดลวด แต่ยังไม่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจหรือห้องหัวใจผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดได้ โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดลพบุรี ประสบปัญหาขาดแคลนศัลยแพทย์ทางด้านทรวงอก ทำให้ผู้ป่วยส่งต่อเพื่อเข้ารับการผ่านตัด ใช้เวลารอนาน

ส่งผลให้ตัวโรคลุกลามเป็นระยะที่รุนแรงมากขึ้น ส่งเสริมให้การทำงานของภาครัฐเข้มแข็ง โรงพยาบาลภาครัฐมีการบูรณาการที่เป็นเลิศรองรับการรักษาผู้ป่วย ลดความยุ่งยากในการส่งต่อผู้ป่วย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ครบวงจร ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะรอการผ่าตัด ลดระยะเวลาการรอเพื่อเข้ารับการผ่าตัดจาก 6 เดือนเหลือ 1 เดือน

      นำรูปแบบการดำเนินการของ "โครงการบริการร่วมรักษาการผ่าตัดหัวใจ ของทีมผ่าตัดหัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กับโรงพยาบาลศิริราช และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์" ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2560 ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า มาปรับใช้

      สร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

      นำจุดแข็งของการให้บริการที่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่รอรับการรักษาโรคหัวใจและโรคทรวงอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเพิ่มศักยภาพการให้บริการ (ส่งต่อผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน ส่งแพทย์ที่เชี่ยวชาญไปช่วยผ่าตัด)LINK ที่เกี่ยวข้อง :