รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : SMART Cooling Bed ป้องกันและลดอันตรายจากโรคลมร้อน
ประเภท :
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชLINK ที่เกี่ยวข้อง :