รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ
ประเภท :
หน่วยงาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในปี 2564 สถานที่กำจัดขยะของสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร (cluster) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพียงแห่งเดียว กำลังจะครบสัญญาเช่า หากไม่ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการต่อ จะส่งผลกระทบต่อจังหวัด
มีปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ประมาณ 300 ตันต่อวัน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำแนวความคิดการบริหารจัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะมาใช้ โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนจากเดิมที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดเปลี่ยนเป็น หน้าที่ของทุกคนในจังหวัดกล่าวคือ ทุกครัวเรือนและหน่วยงานจะต้องจัดการขยะของตนเอง โดยแยกขยะและวัสดุออกจากกัน แล้วจัดการให้จบในบริเวณของตนเอง หรือส่งมอบขยะหรือวัสดุให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการกำจัดหรือใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย โดยสามารถแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.       ขยะใช้ไม่ได้ เช่น ฟองน้ำ เสื้อผ้าขาด นำไปส่งหลุมฝังกลบ

2.       ขยะเป็นพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง นำไปส่งโรงงานกำจัดสิ่งที่เป็นพิษ

3.       ขยะติดเชื้อ เช่น สำลีใช้แล้ว พลาสเตอร์ปิดแผล เข็มฉีดยา นำส่งเตาเผาขยะติดเชื้อร่วมกับโรงพยาบาล

  มีการขยายผลนวัตกรรมแนวคิดการบริหารจัดการขยะแบบชุมชนไร้ถังขยะ ตั้งแต่ปี 2560-2562 จนมีเครือข่ายไร้ถังขยะทั้งหมด 139 เครือข่าย

  ประชาชนเปลี่ยนจากผู้จ่ายเป็นผู้รับ กล่าวคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และมีรายได้จากการขายวัสดุเพิ่มขึ้นLINK ที่เกี่ยวข้อง :