รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าLINK ที่เกี่ยวข้อง :