รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : “น้องอารี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมสรรพากร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศกองกฏหมายกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี และศูนย์สารนิเทศสรรพากรLINK ที่เกี่ยวข้อง :