รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital)
ประเภท :
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจด้านพัฒนระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเบตงLINK ที่เกี่ยวข้อง :