รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center)
ประเภท :
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์LINK ที่เกี่ยวข้อง :