รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินLINK ที่เกี่ยวข้อง :