รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การภาพและตรวจจับภาคพื้น/ภาคอากาศ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Mobile Intelligence Monitoring for Total Area Security)
ประเภท :
หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองทัพอากาศLINK ที่เกี่ยวข้อง :