รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : หมุดเกลียวขนาดเล็กราชวิถี
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลราชวิถีLINK ที่เกี่ยวข้อง :