รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการ ทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันทันตกรรมและสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติLINK ที่เกี่ยวข้อง :