รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ตู้ฉากตะกั่วป้องกันรังสีต้านมะเร็ง (Rayless radioprotective cabin)
ประเภท :
หน่วยงาน : กองทัพเรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าLINK ที่เกี่ยวข้อง :