รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเยี่ยม
ชื่อผลงาน : Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ
ประเภท :
หน่วยงาน : จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลสิรินธรLINK ที่เกี่ยวข้อง :