รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองข้อมูลธุรกิจLINK ที่เกี่ยวข้อง :