รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมไดฟลูเบนซูรอน : กำจัดยุงลายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์LINK ที่เกี่ยวข้อง :