รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปน อาหารฮาลาลแม่นยำเพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
ประเภท :
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลLINK ที่เกี่ยวข้อง :