รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสหสาขาศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์
ประเภท :
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ตาธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติLINK ที่เกี่ยวข้อง :