รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การให้บริการกรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ประเภท :
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักสิทธิประโยชน์LINK ที่เกี่ยวข้อง :