รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว
ประเภท :
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดLINK ที่เกี่ยวข้อง :