รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
ประเภท : มาตรฐานการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

        ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากกว่า 2 เท่า สาเหตุของการเกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด
ทัศนวิสัยไม่ดี และหลับใน นำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจนับแสนล้านบาทต่อปี กรมการขนส่งทางบกได้ริเริ่มโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”
เมื่อปี พ.ศ.2559 โดยนำระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์ เรียลไทม์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มาใช้ควบคู่กับระบบบ่งชี้พนักงานขับรถเพื่อควบคุม
กำกับ ดูแลตรวจสอบติดตามการเดินรถ ของผู้ประกอบการขนส่ง และพฤติกรรมพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่เกิน
ชั่วโมงการทำงาน ทำให้สามารถดูแลการเดินรถได้ทุกคันทุกพื้นที่ตลอดเวลารวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยการแจ้งเตือน
หรือตรวจสกัดจับ
             
        จากการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทกองบังคับการตำรวจทางหลวง ประชาชน
สามารถดูข้อมูลผ่านระบบ Mobile Application “DLT GPS” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android 

        ผลลัพธ์ที่ได้ ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
            - เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสาร จำนวน 3 ครั้ง/เดือน ปี2559 50% ปี2560 39.67% ปี2561 37.33%
            - เกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 3 ครั้ง/ต่อ ปี2559 92.67% ปี2560 75% ปี2561 67.33% 
            - ลดดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity Index: สัดส่วนการเสียชีวิตต่อจำนวนอุบัติเหตุ) รถโดยสารสาธารณะ ปี2559 0.69% ปี2560
             0.48 รถบรรทุกขนาดใหญ่ ปี2559 0.69 ปี2560 0.61
               
         เป้าหมายการดำเนินการ
            - ปี 2560 ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันยกเว้นรถสองแถว รถโดยสารหมวด 4 และรถโยสารหมวด 1 ส่วนภูมิภาค)
              และรถลากจูง
            - ปี 2561 รถบรรทุกไม่ประจำทาง (สิบล้อขึ้นไป)
            - ปี2562 รถบรรทุกส่วนบุคคล (สิบล้อขึ้นไป)
            - เมื่อกำหนดระยะเวลาจะมีทั้งหมดที่ต้องติดตั้งระบบมากกว่า 600,000 คัน


LINK ที่เกี่ยวข้อง : https://www.dlt.go.th