รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสภาพรถด้วยศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC)
ประเภท : มาตรฐานการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักวิศวกรรมยานยนต์

        กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center : VICC) ขึ้นเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถึง 2,604 แห่ง

(ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 60) และมีจำนวนที่เข้ารับการตรวจสภาพกับสถานตรวจ

        สภาพรถประมาณ 50,000 – 60,000 คัน/วัน จากนโยบายให้เมีการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ที่มีสาเหตุมาจากความชำรุดบกพร่องของตัวรถ และเครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบของรถ แต่ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานตรวจสภาพรถบางแห่ง

มีการออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ โดยให้สถานตรวจ สภาพรถรวมถึงสถานติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ

ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง จะต้องรายงานผลการตรวจรวมทั้งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อส่งข้อมูลภาพขณะการทำงานมายังกรม

การขนส่งทางบกผ่านทาง

ระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Real Time ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถได้ผ่านทางระบบ

สารสนเทศของศูนย์ VICC


        อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คือ ประชาชนและสถานประกอบการอาจจะต้องมีส่วนร่วม

ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานอย่างเข้มงวด จริงจังโดยกรมการขนส่ง ได้สร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทาง

ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการตรวจสภาพรถได้มีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงาน ของสถาน

ประกอบการ หากพบเห็นการกระทำความผิดในการดำเนินการตรวจสอบสภาพรถ หรือมีข้อร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ

สามารถแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียนหรือสอบถามปัญหา ข้อสงสัยผ่านศูนย์ VICC ทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศหรือผ่านทาง Official Line: vicdlt

        ผลลัพธ์ที่ได้

            - รถที่ผ่านการตรวจสภาพมีความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

            - ผู้รับบริการสามารถทราบผลการตรวจได้ในทันที และหากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องรายการใดก็สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง

                และอยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำไปใช้งานบนท้องถนน

            - การดำเนินงานของสถานประกอบการมีความถูกต้อง และอยู่ในสภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและสามารถบังคับใช้กฎหมาย

             ได้อย่างเข้มงวด โดยในปี 2560 มีการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานสภาพรถที่กระทำความผิดไปแล้ว จำนวน 12 รายLINK ที่เกี่ยวข้อง :