รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
ประเภท : มาตรฐานการบริการ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

        เนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK เป็นเนื้อสัตว์ที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสารพิษตกค้าง
ได้มาตรฐานตามที่ กรมปศุสัตว์กำหนดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งกระบวนการ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK) เพื่อส่งเสริมและให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีมาตรฐานตลอดการผลิต ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”
ซึ่งจะเป็นสิ่งการันตีได้ว่าสถานที่แห่งนี้จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคช่วยให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและมั่นใจ
ในการเลือกซื้อ หรือบริโภคสินค้าปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายให้หันมาใส่ใจขั้นตอน
การผลิต ให้ถูกสุขอนามัย ทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในประเทศไทย

        ปัจจุบันมีร้านค้าและสถานที่จำหน่ายที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) มีจำนวน 4,155 แห่ง
ครอบคลุม 77 จังหวัด คิดเป็นปริมาณเนื้อสัตว์กว่า 900,000 กก./วัน เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 35 ล้านคน

        โดยมีขั้นตอนดังนี้
            - ฟาร์มผ่านขั้นตอนรับรองมาตฐาน GPA
            - โรงฆ่าสัตว์ มีใบอนุญาตและถูกสุขลักษณะ
           - ตลาดและสถานที่จำหน่าย ผู้ประกอบการมีใบอนุญาต สถานที่ถูกสุขลักษณะ แสดงตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK
            - เนื้อสัตว์ ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้าง ไม่มีฮอร์โมน ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง
            
        การติดตามผล กรมปศุสัตว์ตรวจสถานที่จำหน่ายและสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบข้อบกพร่องหรือ
สารตกค้างได้แก่ ยาปฏิชีวนะสารเร่งเนื้อแดง จะแจ้งให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนใบรับรองผลลัพธ์ที่ได้ ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ถูกสุขอนามัย
ทุกขั้นตอน ยกมาตรฐานการผลิตสิ้นค้าปศุสัตว์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล


LINK ที่เกี่ยวข้อง :