รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำระยะไกล
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาภาค 3

        ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน้ำระยะไกลถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ของทหารจากการใช้แก๊สเป็นวัสดุในการวางระเบิด และหลักการยิงของปืนใหญ่

ให้สามารถส่งกระสุนได้ไกล ประกอบกับองค์ความรู้ของผู้ใหญ่บ้านด้านการทำจรวดแรงดันน้ำจากขวดพลาสติก นำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เพิ่มระยะ

ทางการส่งน้ำของปั๊มน้ำจากเดิม 1 เครื่องส่งได้ 300-500 เมตร เป็น 2,000 เมตร เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

บ้านดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

        พื้นที่บ้านดง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประสบกับปัญหาการไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในขณะที่พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำรุนแรงจนยืนต้น

ตายหรือผลผลิตไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ การส่งน้ำให้เข้าถึงทุกครัวเรือนและครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตร ต้องใช้แรงดันในการส่งน้ำให้ได้

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งปั๊มน้ำขนาด 3 แรงม้าระหว่างทางประมาณ 3 ชุด โดยจุดที่ต่อปั๊มน้ำและท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน

หรือจะต้องต่อเข้ากับปั๊มน้ำของเพื่อบ้าน ซึ่งจะต้องเสียค่าไฟฟ้าหรือค่าเช่าพื้นที่ รวมทั้งเมื่อเกิดความชำรุดก็จะต้องซ่อมแซมเองในปี 2559 หน่วย

พัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกัน กับผู้นำชุมชน ในการหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว โดยการประดิษฐ์ถังเพิ่มแรงดันส่งน้ำ ระยะไกล เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้ได้ระยะทางไกล 2 กิโลเมตร ใช้หลักการประหยัด

เรียบง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้วัสดุที่หาง่ายมีความคงทน ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงและดูแลรักษาซ่อมบำรุงได้ง่าย

        ปัจจัยความสำเร็จมิได้เกิดจากการใช้นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนโดย

ยึดหลักชุมชน จะต้องพึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี ปรับทัศนคติประชาชนเกษตรกรให้ตระหนักถึงความรักความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัวสร้าง

บรรยากาศรูปแบบการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทหาร เกิดการทำงานแบบประชารัฐ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกคนมีความ

สมอภาคในการได้รับน้ำ การดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมีราษฎรประชากร จำนวน 386 คน พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่

และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เป็นการเพิ่มรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนประชาชนอยู่อย่างมีความสุข

        ระบบส่งน้ำก่อนใช้นวัตกรรม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังเก็บน้ำ และปั๊มน้ำจำนวน 3 ชุด 3 จุด จุดละ 10,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท 

เสียค่าไฟจากการใช้ปั๊มน้ำ เสียค่าจ้างขุดสระ ครั้งละ 1,000 บาท

        ระบบส่งน้ำหลังใช้นวัตกรรม เสียค่าติดตั้งปั๊มน้ำเพียงจุดเดียว เป็นเงิน 10,000 บาท เสียค่าบำรุงรักษาปั๊มน้ำเพียงจุดเดียว เสียค่าไฟฟ้าลดลง

ไม่เสียค่าจ้างขุดสระครั้งละ 1,000 บาท รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถทำลำไยนอกฤดูได้
LINK ที่เกี่ยวข้อง :