รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (Electronic Government Procurement : e-GP)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการพัสดุภาครัฐ

        การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ e-Market สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทั่วไป

ที่เป็นมาตรฐาน และ e-Bidding สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

(e-GP) เข้ากับระบบจ่ายเงิน (GFMIS)

        แนวทางการดำเนินการ

            การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิม ใช้วงเงินงบประมาณเป็นตัวกำหนด รูปแบบและวิธีการ วงเงินงบประมาณส่งผลต่อเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เช่นจะซื้อกระดาษหรือเครื่องบิน ใช้ e-Auction ถ้าวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือนเท่ากัน มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ค้า

และระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าซึ่งอาจนำไปสู่การสมยอมราคาและระบบอุปถัมภ์ ขาดฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบ ราคาระหว่างหน่วยงานที่มีการ

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการชนิดเดียวกันในมิติต่าง ๆ เช่น ในมิติเชิงพื้นที่ ช่วงเวลา ต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ราคาต่ำสุดเท่านั้น

            การจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ ใช้ประเภทของสินค้าและบริการเป็นตัวกำหนดว่าจะใช้ระบบ  e-Market หรือ e-Bidding ลดขั้นตอนและระยะ

เวลาของการจัดซื้อจัดจ้างโดยสินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อนสามารถใช้วิธี e-Market ใช้วิธี เช่น ซื้อกระดาษใช้วิธี e-Market 5-7 วัน ใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอนทำให้ผู้ซื้อกับผู้ค้า และระหว่างผู้ค้าจะไม่สามารถเจอกันได้เลยจนกว่าจะได้มีการเสนอราคาไปแล้ว สามารถเปรียบเทียบ

ราคาของสินค้าในมิติพื้นที่และเวลาได้สามารถเลือกผู้ค้าได้จากเงื่อนไขที่กำหนดเองได้โดยจะเลือกแบบเดิมคือราคาต่ำสุดหรือเลือกจากระบบ

Price Performance ก็ได้

         ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรช่วยให้หน่วยงานราชการระดับกรม สามารถจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพใน

ราคายุติธรรมช่วยลดความผิดพลาด ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระการบันทึกข้อมูล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสาร 

ในขณะเดียวกันระบบช่วยทำให้ผู้ค้าภาครัฐ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ตนเองเสนอราคาได้รวดเร็ว รวมถึงได้รับความสะดวกและลด

ระยะเวลาในการทำธุรกรรมกับภาครัฐอีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการเสนอราค และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อภาครัฐ

         ระบบดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นสากลเป็นที่ยอมรับ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสเกิดการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรมลดขั้นตอน/ลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐมากกว่า 72,000 หน่วย

จัดซื้อ ครอบคลุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. และหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่เข้าสู้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ข้อมูลจากการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบใหม่

        (e-Market และ e-Bidding) พบว่าวิธีดังกล่าวช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินถึงร้อยละ 10.61 (98,000 ล้านบาท) และช่วยเร่งให้การเบิกจ่าย

เงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมถึงผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        - e-Market : ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า ที่ไม่มีความซับซ้อน มีคุณลักษณะสินค้าที่ชัดเจนและมีผู้ขายหลายราย อาทิ วัสดุ สำนักงาน

        หรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

        - e-Bidding : ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อน มีคุณลักษณะสินค้าที่ชัดเจนและมีผู้ขายหลายราย อาทิ วัสดุ สำนักงาน

        หรือเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

        - ระบบ Price Performance การพิจารองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนืจากราคาต่ำสุด อาทิ เทคนิคผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนตลอดการใช้งาน

        บริการหลังการขาย เป็นต้นLINK ที่เกี่ยวข้อง :