รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลเซกา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

        โรงพยาบาลเซการ่วมกลุ่มผู้ป่วย ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬคิดค้นและพัฒนา

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไต เพื่อชดใช้ทดแทนที่นอนลมไฟฟ้าที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งค่าเตียงและค่าใช้ไฟฟ้า

รวมทั้งการนอนไม่สบายตัวจากความร้อนซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ยอมใช้จนเกิดปัญหาการติดเชื้อและทำให้เสียชีวิตได้จากการที่มีผู้ป่วยล้างไต

ทางหน้าท้องจำนวนมากและมีถุงน้ำยาล้างไตเกิดเป็นขยะทุกวัน จึงได้มีการประกวดนวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไตขึ้นในอำเภอเซกาซึ่งถุงน้ำ

ยาล้างไตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมพอดีกับการเกิดปัญหาขาดแคลนเตียงลมไฟฟ้าที่ใช้ดูแลและป้องกันแผลกดทับ การผลิตและนำที่นอน

ดังกล่าวไปใช้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสำรวจหาผู้ป่วยการอบรม อสม. และเจ้าหน้าที่ รพสต. 

การสอนวิธีใช้และซ่อมแซมให้กับผู้ป่วยและญาติ การพัฒนารูปแบบของที่นอน ทั้งนี้ นอกจากประโยชน์ จากการลดค่าใช้จ่าย ยังเกิด

ประสิทธิภาพ โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลกดทับในระดับ 1-3 แผลหายถึงร้อยละ 100 แผลระดับ 4 (ลึกถึงกระดูก ติดเชื้อ) หายร้อยละ 40

ส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ใช้นอนอย่างสม่ำเสมอไม่พบการเกิดแผลขึ้นเลย ในขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่สม่ำเสมอ

เกิดแผลขึ้นร้อยละ 77

        ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน้ำยาล้างไตได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากกว่า 50 รางวัล นอกจากนี้ สปสช. ได้บรรจุเป็นอุปกรณ์

ที่สามารถเบิกจ่ายให้ผู้พิการได้ รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและขยายผลการจัดตั้งกลุ่มผลิตและจำหน่ายที่นอนลมอีกทั่วประเทศแล้วกว่า

30 จังหวัด

        แนวทางการดำเนินการ ถุงน้ำยาล้างไต ใช้แบบที่ซิลิโคลนคุณภาพสูง ยืดหยุ่นรับน้ำหนักได้มาก เหนียว นุ่ม ไม่แตกง่าย ไม่ร้อน ใช้ได้ทั้ง

แบบลมและน้ำ การผลิตที่นอนจากถุงน้ำยาล้างไต น้ำหนักเบา 2 กก. ราคาถูก 450 บาท ใช้ได้นาน มากกว่า 30 ปี ซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองปรับแต่ง

ได้ตามความเหมาะสม ผลิตโดยกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชน ที่นอนรุ่นที่ 5 Sitting ที่ได้ผลิตออกมา ขนาด 3 ฟุตสามารถปรับนั่งได้

ดึงถุงในส่วนที่ผู้ป่วยเป็นแผลออกได้

        ประโยชน์ 5 มิติ

            - ผู้ป่วย ได้รับอุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับอย่างทั่วถึง

            - กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน สร้างรายได้

            - เครือข่าย องค์กร เกิดความร่วมมือ

            - โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย

            - โลก ลดการเกิดมลภาวะLINK ที่เกี่ยวข้อง :