รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลสุรินทร์

        กระบวนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

โปรแกรม Thai COC เป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพที่เข้ามาช่วยในการเชื่อโยงข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่ขายสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ

และเครือข่ายบริการทุกระดับทั่วประเทศ

        โรงพยาบาลสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาโปรแกรม Thai COC ขึ้น เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านระหว่างโรงพยาบาล

แม่ข่ายถึงหน่วยงานบริการ ปฐมภูมิทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคทดแทนระบบการทำงานเดิมที่ใช้การส่งข้อมูลผู้ป่วยด้วยฟอร์มการเยี่ยมบ้าน

ทางไปรษณีย์ ซึ่งเกิดปัญหาข้อมูลถึงหน่วยบริการ ปฐมภูมิล่าช้าหรือหาย  และอาจทำให้ขาดความถูกต้องและความครบถ้วนได้ ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จ

มิได้เกิดจากการใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียว โรงพยาบาลสุรินทร์ได้นำกระบวนการมีส่วนรวมของเครือข่ายทุกระดับ เช่น อสม. รพ.สต.นักสังคม

สงเคราะห์ผู้นำชุมชน เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความถูกต้องช่วยประสานงาน

แก้ไขในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการติดตามจากรายงานที่ได้รับ หากพบว่าผลการดำเนินการไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายจะดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที

        โปรแกรม Thai COC ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น รางวัลนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพดีเด่น  ระดับประเทศ“ICT Innovations

for eHealth & mHealth” ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณะสุข ประจำปี 2560 รางวัลนำเสนอประเภทโปสเตอร์อันดับ 1

ของสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม Thai COCแล้ว 9 เขต 39 จังหวัด 3,051 หน่วย

งานผู้ใช้งาน 8,554 คน ดูแลผู้ป่วย 205,235 ราย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)

        แนวทางการดำเนินงาน

            - ก่อนเยี่ยม ว่างแผนจำหน่าย ส่งข้อมูลด้วยโปรแกรม Thai COC

            - ผู้ป่วยได้รับการด๔แลที่บ้านจากญาติและเครือข่ายชุมชน

            - เตรียมการเยี่ยม วางแผนการเยี่ยม ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย

            - ดำเนินการเยี่ยม บันทึกข้อมูลการเยี่ยมด้วยโปรแกรม Thai COC (Mobile Application) 

            - ประสานขอความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ/สังคม

            - ผลลัพธ์ที่ได้ ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน เช่น อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน        


        อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน การกลับมารักษาซ้ำ เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอย่างไร้รอยต่อ โดยผู้ป่วยต่อเนื่องภาวะ

แทรกซ้อนการกลับมารักษาซ้ำ ได้ทุกกลุ่มโรค เพื่อพัฒนางานวิจัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไปLINK ที่เกี่ยวข้อง :