รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ChOPA&ChiPA Game สู่เด็กไทย สูงดี สมส่วนแข็งแรง
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมอนามัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

        ChOPA & ChiPA Game เป็นนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย และเด็ก

ไม่แข็งแรงที่นอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ในเชิงสุขภาพแล้วยังคำนึงถึงความสนุกสนาน ความสะดวกของครู สามารถนำปฏิบัติได้ง่าย

หลากหลายสถานที่รวมทั้ง ไม่แบ่งแยกเด็กอ้วนจากเด็กสมส่วน แล้วยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะจูงใจให้เด็กทำอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

จนบรรลุผลลัพธ์อย่างชัดเจน

        จากสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยที่พบว่าเด็กได้ทำกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) อย่างเพียงพอต่ำมากปัญหาเด็กอ้วน

เพิ่มขึ้นเด็กเตี้ยมีแนวโน้มคงที่ และเด็กสูงดีสมส่วนยังต่ำกว่าเป้าหมาย การดำเนินการที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการออกกำลังกายไม่จูงใจให้เข้าร่วม รวมทั้งการที่เด็กอ้วนถูกแยกออกจากเพื่อนๆ เป็นต้น

        กรมอนามัยได้ปรับแนวคิดของเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มจากความคิดเดิมที่ว่า ครูพลศึกษาเพียงวิชาชีพเดียวมีหน้าที่ทำให้นักเรียนแข็งแรง

โดยการ“สอนออกกำลังกายและกีฬา” เป็น “ครูทุกคนสามารถทำให้นักเรียนแข็งแรงและ มีสุขภาพดีโดยให้โอกาสเด็กทำ PA” ตลอดทั้งวันและ

ออกแบบระบบ PAให้ง่ายและสะดวก ไม่ซับซ้อน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและครูพละศึกษาได้ 

รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมออกกำลังกายที่มุ่งเน้น ให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน ไม่แบ่งแยกเด็ก สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทั้งเด็กอ้วน เตี้ย ผอม 

ไม่แข็งแรง เพิ่มเด็กสูง สมส่วน และแข็งแรงได้พร้อม ๆ กัน

        จากผลการทดลองนำร่องใน 13 โรงเรียนผู้เข้าร่วมประกอบด้วยทีมนำ (ครู เด็กแกนนำ บุคลากรสาธารณสุข โรงเรียนละ 10-12 คน) ทีมทดลอง

(เด็ก โรงเรียนละ 140 คน) ออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที 3 วัน/สัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ พบว่านัดเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลง

ร่างกายที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตสมวัยไปพร้อม ๆ กับมีร่างกายแข็งแรง โดยกลุ่ม ChOPA      มีน้ำหนักลดลง ไขมันใต้ผิวหนังลดลง กลุ่ม ChiPA 

น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่๋ไขมันใต้ผิวหนังลดลง และทั้งสองกลุ่มมีสมรรถนะทางกายดีขึ้นทุกด้าน กล้ามเนื้อทอง อก แขน แข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อขาด้านหลัง

และหลังส่วนล่างข้อไหล่ ซ้ายขวา ยืดหยุ่นขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ขยายผลครอบคลุม 77 จังหวัดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5,037 โรงเรียน

นักเรียน 557,594 คน

        - แนวคิดเดิม ลดอ้วนเท่ากับเพิ่มส่วนสูง แยกกลุ่มเด็กอ้วนออกกำลังกายและใช้อาหารนำ เป้าหมายลดอ้วน เน้นปรับพฤติกรรมการกิน

            และออกกำลังการเสริม เท่ากับลดเด็กอ้วน

        - แนวคิดใหม่ ลดอ้วน ลดผอม ลดเตี้ย เท่ากับ เพิ่มสมส่วน ไม่แยกกลุ่มออกกำลังกาย และใช้การออกกำลังกายเป็นตัวนำ เป้าหมายเพิ่มเด็กสูง


        ออกกำลังกายร่วมกัน เน้นเลื่อนไหวร่างกายให้สนุก เหนื่อย หอบ เมื่อเหนื่อยจะกิน (เน้นโปรตีน) เท่ากับเพิ่มเด็กสูง โดยการออกกำลังกายจะมีการ

ใช้ชุด นวัตกรรม 3 รูปแบบ

            1.จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน

            2.จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่1 กลุ่มท่ายืน ชุดที่2 กลุ่มท่านั่ง

            3.เก้าอี้ ขยี่พุง

                หมายเหตุ ChOPA : เกมส่งเสริม PA ของเด็กอ้วน ChiPA : เกมส่งเสริม PA

        จุดเด่นของนวัตกรรม สามารถเลือกปฏิบัติ ชุดกิจกรรมแบบแยกหรือทำพร้อม ๆ กันก็ได้ เช่น ทำจิงโจ้ FUN for FIT คู่กับจิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1 

จะส่งเสริมการหลังของฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต ลดความเสี่ยงต่อการบาทเจ็บ หรือปวดเมื่อย และเพิ่มความสมดุลของร่างกาย ลดไขมัน

ในร่างกายหรือทำจิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 2 เพียงอย่างเดียวช่วยผ่อนคลายความตึงตัว สงบ มีสมาธิ เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว และลดไขมัน เป็นต้นLINK ที่เกี่ยวข้อง :