รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Program กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื่อ (Manifest)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมอนามัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

        กระบวนการการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเริ่มต้นจากการชั่งน้ำหนัก ระบุรายละเอียดแหล่งที่เก็บขนบุคคลที่เก็บขนและข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มกระดาษที่ทำสำเนา 6 สำเนา (ตช.01/1-2,ตช.02-05) ซึ่งพบปัญหาเอกสารตกหล่นไม่ได้รับ-ส่งเอกสาร

ตามกระบวนการ สำเนาไม่ชัดเจน รวมทั้งการบันทึก ข้อมูลไม่ครบถ้วน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้พัฒนาโปรแกรม Manifest

เพื่อใช้ในการกำกับการขนส่งดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับติดตามและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แนวคิด

ในการดำเนินการใช้งานโปรแกรม (Manifest) อปท. บริษัทเก็บขน สถานบริการสาธารณสุขรัฐและเอกชนแหล่งกำจัด (รัฐและเอกชน)

        จุดเด่นของนวัตกรรม

            - เกิดความมั่นใจว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด เคลื่อนย้ายไปกำจัดที่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

                ไม่มีการลักลอบทิ้ง

            - อปท.ได้ทราบข้อมูลว่าผลิตที่ไหน ปริมาณเท่าไหร่ ใครเป็นผู้จำกัด กำจัดปริมาณเท่าไร ได้แบบ real time

            - สสจ./ศูนย์เขต/กรมอนามัย ได้ข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ

        

        กระบวนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน

โปรแกรม Manifest พัฒนาขึ้นเพื่อกำกับการเก็บขนจากสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นระบบ ลดกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยาก ด้านเอกสาร

ทั้งหน่วยงานผู้ผลิตและผู้จำกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้ ระบบดังกล่าวจะมีผู้ใช้งาน

4 ประเภท ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข บริษัทเก็บขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งกำจัด ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขจะบันทึก

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากต้นทางได้อย่างถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบถึงข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ทั้งในด้าน

ปริมาณผู้ผลิตและแหล่งกำจัด


        การกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Manifest สามารถนำไปสู่การกำหนดมาตรการลดและควบคุม

ค่าใช้จ่ายขององค์กรต่อการขนส่งและกำจัดจากภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ช่วยประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะด้านการใช้กระดาษ อีกทั้ง

ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการทางกฎหมาย ให้เกิดการบูรณาการการทำงาน ตามมาตรฐาน กฎระเบียบที่กำหนดได้ทั้งระบบ ปัจจุบันโปรแกรมนี้

ขยายผลการดำเนินการไป ทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานทุกแหล่งกำเนิดทั้งสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่และเล็กทั้งของรัฐและเอกชน

รวมทั้งสถานพยาบาลสัตว์ โดยกรมอนามัยได้วางแผนการพัฒนาเพิ่มเติมโดยนำระบบเซนเซอร์เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลในปี 2562 อีกด้วย


        ประโยชน์ที่ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องได้รับ การกำกับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นระบบมากขึ้น ตรวจสอบข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

ได้ตลอดเวลา บริษัทเก้บขน ไม่ยุ่งยากกับการนำส่ง เก็บรักษาเอกสาร บริษัทกำจัดเก็บข้อมูลปริมาณการจำกัดได้  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ควบคุม กำกับตามกฎหมายกำหนด มีช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายLINK ที่เกี่ยวข้อง :