รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) เพื่อบริการประชาชน
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

         จังหวัดภูเก็ต ในฐานะจังหวัดนำร่องในการเป็นต้นแบบพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) ได้ร่วมกับสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ตอนบนนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (IoT) มาใช้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด  

        การดำเนินการ

            - Smart WiFi 1,000 จุด ,Mobile Application ข้อมูลการท่องเที่ยว

            - Smart Safety (CCTV) ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีระบบจดจำใบหน้า อ่านป้ายทะเบียน

                ควบคุมวินัยจราจร

        - Smart Environment ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มี Sensor วัดปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ค่าออกซิเจนในน้ำ

        แนวคิดหลัก

            1. Internet of Things ถูกใช้เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถให้บริการและประชาชนได้อย่างหลากหลายโดยเป็นข้อมูลแบบ

                 Near real time data

            2. Big Data จากการที่ IoT สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ เช่น จากระบบ Free WiFi, IoT Environment Sensors

                  และ CCTV Analytic เมื่อนำมารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บโดยภาครัฐ เกิดเป็น City Data Platform ขึ้น ทำให้จังหวัดภูเก็ต

                  สามารถบริหารจัดการเมืองจากข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้ในหลากหลายมิติ

        จากการที่จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งรายได้กว่า 

360,000 ล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15 ล้านคนต่อปี ทำให้เกิดผลกระทบทั้งความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ

ไม่ยั่งยืนของรายได้ จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากความปลอดภัย การทำลายสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติน้ำท่วม และการกระจายรายได้สู่

ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนดังกล่าว 

        จังหวัดภูเก็ตได้ตั้งคณะกรรมการ Smart City จังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่

            1. Smart TourisM

            2. Smart Safety

            3. Smart Environment

            4. Smart Governance

            5. Smart Economy

            6. Smart Healthcare

            7. Smart Education

        ในการดำเนินการด้าน Smart Tourism, Smart Safety, และ Smart Environment จังหวัดภูเก็ตได้นำเทคโนโลยี IoT มาใช้

ได้แก่การใช้บริการ Free WiFi การเข้าถึงข้อมูล การได้รับความปลอดภัยและการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์

ในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ภาครัฐยังได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปบริหารจัดการต่าง ๆ เช่นสารสนเทศ

ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดโอกาสทางธุรกิจ

จากการส่งเสริม Start up ในการนำข้อมูลไปใช้ปัจจุบันบริบทของเมืองเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเดิมที่ใช้กำลังคน

เครื่องจักร ข้อมูลแบบสำรวจย้อนหลัง ไม่สามารถตามทันความเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things) 

เพื่อการบริการประชาชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการเมือง และทำให้การดูแลเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐดูแลได้ทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ข้อจำกัดจำนวนคนเท่าเดิม


LINK ที่เกี่ยวข้อง :