รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ Smart Trash Tracking System
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักหอสมุด

                ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการจัดการปัญหาขยะที่เต็มก่อนกำหนด

และมีกลิ่นเหม็นหรือการตรวจสอบว่าขยะที่เต็มแล้วนั้นถูกวางไว้จุดใด โดยการใช้เซ็นเซอร์แสงอินฟาเรดติดที่จุดต่าง ๆ เพื่อวัดปริมาณขยะในถัง

การนำเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากขยะ จากนั้นจะส่งตำแหน่งของถังขยะ โดยใช้ระบบนำทาง (GPS)

ข้อมูลปริมาณและกลิ่นของขยะผ่านทางอุปกรณ์ตรวจจับ แล้วนำส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) และมีระบบรายงานแจ้งเตือนทั้งทางเว็บ

และแอพพลิเคชันบนมือถือ

                สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวนมาก เพราะเปิดให้บริการพื้นที่ 24/7 ที่มีผู้เข้ามาใช้งานประมาณ 4

พันคนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงสอบพุ่งขึ้นสูงถึง 7 พันคน จึงเกิดปัญหาขยะจำนวนมาก ที่ล้นและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อสุขภาพ

และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงแรกสำนักหอสมุด ได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่มขนาดของถังขยะให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับ

การเก็บขยะให้ถี่มากขึ้น แต่การติดตาม (tracking)ว่าถังขยะเต็มและการจดบันทึกข้อมูลด้วยคน ใช้เวลานานและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมากขึ้น

ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะจึงถูกออกแบบให้ติดตามระดับของปริมาณขยะที่อยู่ในถัง และวิเคราะห์คุณภาพของขยะเพื่อช่วยให้เกิดการบริหารรอบเวลา

ในการนำไปทิ้งได้ด้วย โปรแกรมบนมือถือได้อย่างเหมาะสมซึ่งเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกำลังคน การจัดการพื้นที่ได้ดีกว่าระบบการบริหาร

จัดการขยะในแบบเดิม ระบบดังกล่าวได้ช่วยให้ห้องสมุดบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้บริการเป็นห้องสมุดสีเขียวลดค่าใช้จ่าย เพิ่มพื้นที่สะอาด

ถูกสุขลักษณะ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมของผู้ใช้บริการที่เข้าใช้พื้นที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับสนับสนุน และนำไปขยายผลจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโครงการของบริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น รวมทั้งที่มีแผนที่จะนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในปี 2561 นี้

        ประโยชน์ของนวัตกรรม นอกจากการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดูจากการที่ถังขยะเต็มและมีกลิ่น ระบบดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากสามารถตรวจหาว่าถังขยะไหนเต็มแล้วบ้างโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ประหยัดทั้งเวลา ลดต้นทุน

รวมทั้งทำให้ห้องสมุดสามารถวิเคราะห์ปริมาณ การทิ้งของเสียได้ทุกรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อวางแผนและบริหารจัดการขยะ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LINK ที่เกี่ยวข้อง :