รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : โปรแกรมระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          LINK ที่เกี่ยวข้อง :